Проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“

 

Учениците от ОУ "Васил Левски" взеха участие в междуучилищните дейности по Проект „Подкрепа за успех“ на 28.06.2022г. Училище домакин беше ПДТГ " Димитър Хадживасилев" гр. Свищов. 

 

Дейности и ученици:

Образователна игра,  Забавлявай се с математика, Забавна математика 5-10 клас

Серен Мюмюнова 7 клас

 

Състезание, „Език свещен на моите деди“ – БЕЛ  1-4 клас

Йешим  Георгиева 3 клас

Дуйгу  Ашимова 4 клас

 

 

 

 

 

 

Програма за междуучилищни дейности за ученици от област Велико Търново 28.06.2022г.

 

През учебната 2019/2020г. в ОУ "Васил Левски" стартира работата по изпълнение на проект BG05M2ОP001-2.011-0001 „Подкрепа за успех“.Министерството на образованието и науката (МОН) e конкретен бенефициент чрез процедура за директно предоставяне „Подкрепа за успех“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Проект „Подкрепа за успех“ е на обща стойност от 127 759 359,94 лв. и с продължителност 30 месеца, считано от 28.02.2019 г.

 

Проектът е за подкрепа на всички деца, които имат затруднения с усвояване на учебното съдържание по различни предмети. Основната цел е да се подпомогне равния достъп до качествено образование и по-пълното обхващане на учениците в училищното образование чрез дейности за преодоляване на затруднения в обучението и пропуски при усвояването на учебното съдържание, както и за развитие на потенциала и възможностите им за успешно завършване на средно образование и за бъдеща социална, професионална и личностна реализация.

 

 

В края на учебната 2019/2020г. се сформираха групи  по Дейност 3 за допълнително обучение на учениците, които по време на преустановените присъствени учебни часове в училище вследствие на въведените противоепидемични мерки в страната не са участвали в обучение от разстояние в електронна среда чрез използване на средствата на информационните и комуникационни технологии  или  частично са се обучавали.

 

През учебната 2020-2021 година в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово бяха сформирани 15 групи за допълнително обучение по учебни предмети за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание:

 • - Български език и литература с ученици от 1 клас;
 • - Български език и литратура с ученици от 2 клас;
 • - Български език и литература с ученици от 3 клас
 • - Български език и литература с ученици от 4 клас;
 • - Български език и литература с ученици от 6 клас;
 • - Български език и литература с ученици от 7 клас;
 • - Математика с ученици от 1 клас;
 • - Математика с ученици от 2 клас;
 • - Математика с ученици от 3 клас;
 • - Математика с ученици от 4 клас;
 • - Математика с ученици от 5 клас;
 • - Математика с ученици от 6 клас;
 • - Математика с ученици от 7 клас;
 • -Английски език с ученици от 5 клас;
 • - История и цивилизации с ученици от 5 клас;

Група по Английски език 5 клас обучение от разстояние в електронна среда.

 

През учебната 2021-2022 година в ОУ "Васил Левски", с. Петко Каравелово са сформирани 8 групи за допълнително обучение по БЕЛ и Математика за превенция на обучителни затруднения и/или за преодоляване на системни пропуски при усвояването на учебното съдържание:

 • - Български език и литература с ученици от 1 клас;
 • - Български език и литратура с ученици от 2 клас;
 • - Български език и литература с ученици от 3 клас
 • - Български език и литература с ученици от 4 клас;
 • - Български език и литература с ученици от 5 клас;
 • - Български език и литература с ученици от 7 клас;
 • - Математика с ученици от 6 клас;
 • - Математика с ученици от 7 клас;